Školení BOZP a PO

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale i požární ochraně toho nebylo dříve tolik věnováno, jako je tomu dnes. Moderní prostředky také dovolují provádět potřebná školení zábavnou a milejší formou, než nudným výkladem.

Nejen z důvodu vlastní bezpečnosti, ale především zákon ukládá všem zaměstnavatelům, aby pravidelně školili své zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále také požární ochrany. Tato činnost byla po dlouhá léta dost opomíjena a často k ní zaměstnavatelé menších a středních podniků přistupovali dost laxně. Nově příchozímu do zaměstnání byl představen formulář, ve kterém se podpisem písemně zavázali, že byli dostatečně seznámeni s problematikou, tedy bezpečnosti a ochranou zdraví při práci, ale i požární ochrany. Tím bylo sice vše dle předepsaného zákona splněno, ale samotní zaměstnanci jinak odborně a dostatečně mnohdy nevěděli, jak se při náhlých a nečekaných situacích zachovat, stejně tak nedbali předepsaných pravidel, aby se ochránili.

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana

Není ani divu, že laxní přístup byl v mnoha ohledech dost používán, než pravidelné a dokonalé** školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, stejně jako požární ochrany. Mnoho firem nemá dostatečné prostředky na to, aby každého nového zaměstnance důkladně proškolilo. Jednak je problém v tom, kdo by tuto činnost vykonával, ale také v tom, že na akci není dostatečný prostor a firma potřebuje vydělávat, od nového zaměstnance tak potřebuje práci, než s ním procházet veškerá školení. Dát pročíst papír s předpisy je tou nejjednodušší formou, jak dodržet zákon, a mít vše v pořádku.

Kontrola předepsaných zákonů

Tuto informaci si jasně uvědomují i úřady a v posledních letech začali dost podstatně předepsaný zákon hlídat. Mnohdy se provádějí kontroly, a jsou čím dál častější. Přitom nejde jen o dokumenty, které musí jasně dokázat, že zaměstnanec byl dostatečně seznámen a proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Kontroly se zaměřují i na samotný proces, zda mají zaměstnanci všechny předepsané ochranné pomůcky, jak stanovuje zákon, ale také jak přistupují k práci, zda je vše řádně označeno a hodně se soustředí kontroly na označení únikových východů. Proto je určitě vhodné této oblasti věnovat potřebnou pozornost a být důsledný v požadavcích, aby vše bylo v pořádku a hlavně zdraví zaměstnanců ochráněno. A nejen jich, ale i majetku a ostatních lidí.

Školení online

Protože moderní technologie zasahují do všech oblastí lidského života, tak je možno školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i provádět formou online školení. To je vůbec skvělá možnost, jak průběžně školit své zaměstnance a dosáhnout tak toho, aby je samotné školení i bavilo a něco si z něj odnesli. Program je nastaven tak, aby nebyl nudný a pro zaměstnance byl i zábavný. Takže mnoho z nich se dozví potřebné informace a přinesou si z online školení něco nového. Dokonce je to v mnoha ohledech i levnější varianta, než platit externistu, aby školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochranu prováděl. Většinou se jedná o dost nudné a tradiční školení, které je pro zaměstnance pouze ztrátou času. Online školení mohou absolvovat v průběhu, zrovna jak se jim to hodí a jsou nuceni i dávat pozor, protože na konci je čeká test. Ten sice není nějak zásadní, ale spíše je navržen tak, aby si zaměstnanec jen prověřil to, co se dozvěděl a zda mu věnoval pozornost.

Školitel BOZP a PO

Jestliže je firma co do počtu zaměstnanců velká, pak obvykle má svého vlastního školitele, anebo si pravidelně najímá externistu. Rozhodně se tato investice vyplatí, protože člověk znalý v oboru dá do pořádku potřebné materiály k tomu tak, aby nebyl zákon obcházen a vše dle aktuálních vyhlášen a novelizovaných zákonů bylo splněno. Nejen samotná školení, ale všechno včetně dokumentace. Tyto firmy a lidé sledují aktuální dění v oboru a vždy nachystají vše potřebné pro aktuální činnosti. Dělají rozpis potřebných školení a samotné zaměstnance vždy v předstihu upozorní tak, aby nedošlo k pochybení a dokumentace byla kompletní. Pakliže jde o firmy, kde zaměstnanci pracují s vlastními počítači, pak většinou je upozorňují firemními maily. To mnohdy postačí k tomu, aby si příslušný zaměstnanec udělal čas a věnoval se školení v čase, kdy mu to vyhovuje, ale dodrží termín. Aktualizované požadavky jsou pak pravidelně odesílány.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Možná je trochu zvláštní, že ač je vlastní zdraví to nejdůležitější, mnohdy se mu nevěnuje dostatečná pozornost. Přitom nejde jen o zdraví jednotlivce, ale mnoha jiných lidí. Pakliže zaměstnanec v muničním skladu nebude věnovat všem nařízením pozornost, může dojít k dost nepříjemným situacím, taky k výbuchům, jež budou stát život nejen jeho samého, ale i dalších zaměstnanců, někdy i nevinných kolemjdoucích. Ač jsou lidé různí, měli by si uvědomovat, že samotné zdraví je skutečně to nejdůležitější a při výkonu své práce na tuto skutečnost také myslet. Používat ochranné pomůcky je jen základ, dále také přistupovat ke své práci zodpovědně a vždy přemýšlet o tom, že laxní přístup může někdy způsobit nemalé problémy.

Požární ochrana

To stejné platí i při požární ochraně. Nejednou se stalo, že administrativní pracovníci nechali v kanceláři svíčku, na kterou zapomněli, což se následně nepěkně vymstilo. Následný požár nejen způsobuje škody na zdraví, ale i na majetku. Často se jedná o čísla nemalá a návratnost investic neskonalou. A i když je zaměstnavatel pojištěn, nemusí se na tuto skutečnost vyplacení pojistného vztahovat. Navíc než se vše ve firmě vrátí do normálu, rozhodně není tak rychlé a pokud kanceláře sousedí s jinými, pak jistě způsobí škody i jiným firmám, což se jistě nehezky vysvětluje. Přitom stačí chvilka nepozornosti a neštěstí způsobené požárem je na světě. Zaměstnanec by měl počítat s tím, že pokud pochybí a svojí chybou tak způsobí nemalý požár, s největší pravděpodobností jej čeká výpověď a pak také finanční kompenzace. Nerado si tak zahrávat a pouhou nedbalostí tak způsobit nejen sobě, ale i své rodině nemalé problémy.

Včas a vždy

Záleží samozřejmě také na oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje. Pokud jde o odborné záležitosti, jež vyžadují specifické potřeby, obvykle je součástí běžného školení i odborná část. Každopádně je potřeba vždy a včas potřebná školení provést, aby zákon byl splněn, ale i zaměstnanci si osvětlili potřebné informace, které jim dále pomohou ve výkonu práce nejen pracovat řádně, ale i zodpovědně a pravidelně je upozorňovat na nemalá rizika, která mohou nastat, pakliže nebudou požadované postupy a okolní záležitosti s tím spojené dodrženy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6800 (magazinrecenze.cz#189)