Bezpečnost práce a požární ochrana

Bezpečnost práce a požární ochrana zahrnují předpisy, které plynou ze zákonu a musejí je dodržovat všechny firmy, všechna pracoviště, ať již jde o jakoukoli činnost. Dodržování obojího také podléhá přísným kontrolám.

 

Bezpečnost práce a požární ochrana patří k nejdůležitějším pravidlům a předpisům, které musí každá firma dodržovat. Přitom nejde o jednotný soubor pravidel a zákonů. Pro každou činnost platí úprava podle náročnosti provozu. Samozřejmě, některé části platí pro všechny stejně. Jde o všeobecné části, části speciální jsou šité na míru. Proto musí mít každá firma vypracovány projekty BOZP a PO a vést dokumentaci. Kromě toho musí mít pracoviště vybavena správnými pomůckami, ochrannými prostředky, bezpečnostními tabulemi a prostředky a každý zaměstnanec, včetně vedoucích pracovníků a majitele firmy, musí mít platné školení BOZP a PO. Na všech stavbách je pak nutné mít koordinátora. Jak je vidět bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci a požární ochrana jsou obsahově velmi rozsáhlé. Navíc podléhají důkladným kontrolám. Zjistí-li kontroloři nedostatky, neváhají dát firmě velmi citelné sankce.

Jak na BOZP a PO ve firmě?

Zřejmě nejjednodušší je oslovit dodavatelskou agenturu, která nabízí komplexní zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a také požární ochranu. Sjednat si tyto služby se vyplatí již v okamžiku, kdy začínáte podnikat. Je to důležité proto, že vše, co se týká BOZP i PO je nezbytné naplánovat dopředu, tedy ještě před samotným spuštěním podnikatelské činnosti. Dodavatelská firma vypracuje projekt bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na míru pracovní činnosti, zároveň zavede dokumentaci a dodá vše potřebné, včetně proškolení všech zaměstnanců. Pro majitele firmy to znamená nejen méně starostí, ale i méně jednání s úřady, nezanedbatelnou úsporu času a v budoucnu i klid, že ho žádná kontrola nemůže překvapit.

Co obnáší BOZP?

Jde o soubor předpisů a zákonů, jejichž úkolem je uvést do provozu technická, organizační a výchovná opatření, která zajišťují bezpečnost na pracovišti a zároveň minimalizují možnost úrazů na pracovišti. Jde o zákony Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a další předpisy, opatření a pravidla, která vše upřesňují podle profesního zaměření dané firmy.

"V praxi to tedy znamená, že každý pracovník musí projít školením bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, které kromě všeobecných pravidel je ušito na míru činnosti, kterou bude pracovník vykonávat. "

Proto musí každý, kdo nastoupí do zaměstnání projít vstupním školením BOZP a pak toto školení absolvovat v pravidelných intervalech opakovaně. Tak se zajistí informovanost i to, že dojde-li k úrazu nebo nebezpečí, nevznikne zbytečná panika a bude šance, že se vše vyřeší rychle a bez větších ztrát na majetku a na životech.

Co všechno patří do BOZP?

Na začátku je vytvoření projektu pro danou pracovní činnost, pokračuje se vytvořením dokumentace, která musí být přesně vedena a vždy připravena pro nahlédnutí kontrolního orgánu. Do dokumentace se zapisují i veškerá školení BOZP. K dokumentaci patří i pravidelné revize všech zařízení a strojů, které zde musejí být uvedeny a doloženy revizními zprávami. Termíny revizních kontrol udává zákon. Pokud se o BOZP firmy stará dodavatelská firma, pak zajišťuje i toto. BOZP předepisuje také vybavení pracoviště bezpečnostními a ochrannými pomůckami. Také toto zajistí dodavatelská firma. Výhodou je, že ceny pomůcek jsou v tomto případě nižší, než když si vše zařizuje a sjednává podnikatel sám. V neposlední řadě musí být pracoviště vybaveno správnými a odpovídajícími bezpečnostními tabulkami.

Co když dojde k úrazu?

Zde se pak musí provést šetření. Zjišťuje se, zda byl poškozený seznámen s BOZP a proškolen, zda je pracoviště řádně vybaveno ochrannými a bezpečnostními pomůckami a vše je nutné zdokumentovat a založit. Součástí šetření je i závěr, který navrhuje opatření, které má zabránit opakování úrazu. Má-li firma sjednánu smlouvu s dodavatelskou agenturou, pak se o šetření postará ona.

Jak je to s požární ochranou?

Také vše o požární ochraně udává zákon. Konkrétně jde o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášku č.246/2001 Sb., o požární prevenci a výkonu státního požárního dozoru. I když se může zdát, že požární ochrana je jednodušší než bezpečnost a ochrana práce, tak tomu tak není. Také požární ochrana se v praxi skládá z všeobecných předpisů a předpisů na míru pracovního zaměření dané firmy a udává přesná pravidla pro vybavení firmy a vedení dokumentace. A i u požární ochrany se vyplatí vše od projektu, přes vybavení až po proškolování zaměstnanců svěřit dodavatelské firmě.

Co obnáší PO?

Požární ochrana firmy se buduje ještě před započetím provozu. Je nutné vypracovat** projekt**, zřídit dokumentaci a zajistit dodání všech potřebných protipožárních zařízení. K nim patří hasicí přístroje, hydranty, suchovody, protipožární klapky, vnitřní rozhlas, luminiscenční tabulky, požární signalizace, protipožární nástřiky, nátěry a samozřejmě zřízení a plány únikových cest. Jakmile je vše schváleno, začíná se s proškolováním zaměstnanců. I u požární ochrany je nutné vstupní školení PO a pak pravidelně opakovaná školení. Veškerá školení musí být zapsána v dokumentaci PO.

Školení BOZP a PO

U nových provozů se musí proškolit nejprve jejich majitel, a pak všichni zaměstnanci. Základní školení BOZP a PO se nazývá vstupní. Absolvují ho všichni bez výjimky. Pro stálé pracovníky se pak školení opakuje v pravidelných intervalech. Ty se odvíjí od vykonávané činnosti. Každé školení je zakončeno testem a každý účastník na konci školení potvrzuje svou účast svým podpisem.

Kdo školí BOZP a PO?

Zřejmě nejjednodušším způsobem zajištění školení je dodavatelská agentura. Ty dnešní nabízejí školení moderními metodami, které jsou účinné a mnohdy méně nákladné než dřívější. Klasicky je možné provádět školení BOZP a PO přímo ve firmě, pak v prostorách dodavatelské agentury, anebo moderně pomocí internetu, takzvaným e-learningovým kurzem. Výhodou e-learningových kurzů je, že pracovník se proškolí v nejvýhodnější době a klidně i z domova. Všechny typy školení obsahují teoretický výklad, který je zakončen kontrolním testem. U e-learningového kurzu je možné test opakovat. Na základě úspěšně vyplněného testu je každému vydáno osvědčení o absolvování.

Koordinátor na stavbách

Jde o činnost, která taktéž vychází ze zákona, a to ze Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který ukládá zadavatelům staveb, investorům a stavebníkům povinnosti, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Samotná činnost koordinátora je velmi obsáhlá. Začíná ve fázi plánování stavby a končí jejím předáním. Koordinátor zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci u přípravné fáze a také** po celou dobu realizace stavby**. To znamená, že zpracovává plány BOZP a zásady organizace výstavby, které pak předává projektantovi, staviteli, a investorovi. Úzce spolupracuje s projektantem a poskytuje mu odborné poradenství. Při samotné realizaci výstavby koordinuje jednotlivé zhotovitele, kontroluje dodržování zásad BOZP, a v případě potřeby navrhuje další zabezpečení. Činnost koordinátora není důležitá jen z pohledu zákona, ale i proto, že jeho zásluhou probíhá výstavba od prvopočátku rychle a bezpečně. A navíc stavebníka chrání před možnými pokutami od kontrolních orgánů. Koordinátora nabízejí dodavatelské firmy, zabývající se BOZP a PO.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6795 (magazinrecenze.cz#159)