BOZP - okres Louny

Komplexní profesionální služby v oblasti BOZP vám mohou nabídnout různé externí firmy. Co vše zahrnuje bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) a jaké jsou požadavky státu.

Zkratka BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci. S touto zkratkou se setkáváme běžně při nástupu na nové pracovní místo. BOZP můžeme chápat jako soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Každé pracoviště je specifické ve své činnosti a stejně tak je i BOZP na každém pracovišti odlišné. Soubor těchto pravidel slouží především k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovního úrazu či nemoci z povolání. BOZP je zde také k ochraně zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel má povinnost zaškolit své zaměstnance o BOZP a také o požární ochraně (PO). Kromě školení BOZP je zaměstnavatel povinen vést také dokumentaci BOZP. A kdy se provádí školení BOZP? Zaměstnance je nutné proškolit ihned při nástupu do nového zaměstnání, při změně pracovní pozice. Dále je nutné proškolit brigádníky, zaměstnance přes pracovní agenturu a stážisty. Školení BOZP je potřeba provést při změně pracovního zařazení a při zavádění nových technologií a pracovních postupů na pracovišti. Školení bezpečnosti páce a ochrany zdraví při práci provádí proškolený zaměstnanec nebo externí firma.

Mnoho zaměstnavatelů si na celý proces BOZP najímá externí firmy. BOZP je náročné na znalosti zákonů také na čas. Externí firmy zajistí komplexní profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Školení BOZP

Dle zákoníku práce má každý zaměstnavatel povinnost proškolit své zaměstnance v bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP) a také v požární ochraně (PO). Každý zaměstnavatel má však volnou ruku v tom, jaký bude obsah školení BOZP. Zákoník práce také nehovoří o tom, jak často se musí školení BOZP opakovat. Nejdříve je zaměstnavatel povinen projít vstupním školením BOZP. Po určité době je potřeba zopakovat, tehdy hovoříme o periodickém školení BOZP.

Jaký je obsah školení BOZP

Obsah školení BOZP vychází vždy z podmínek pracoviště. Každý školitel vypracovává individuální osnovu školení BOZP. Osnova školení BOZP by se měla stahovat k politice BOZP, způsobu řízení BOZP na pracovišti, vyhledávání rizik, hodnocení rizik, odstranění rizik nebo jejich minimalizace. Školení BOZP obsahuje specifická nebezpečí ohrožující život a zdraví, právní předpisy BOZP, postupy při mimořádných událostech. Vstupní školení seznamuje zaměstnance s pracovním řádem a s právními předpisy k zajištění BOZP. Při tvorbě osnov se vždy vychází z konkrétních podmínek daného pracoviště. Co se týká opakování školení, termín by neměl být delší než dva roky. Osnova školení se mění společně s ohledem na měnící se předpisy. Osnova a prezenční listina je povinnou dokumentací o školení. Na závěr školení BOZP je nutné ověřit znalosti zaměstnanců a to buď formou písemnou nebo ústní.

Dokumentace BOZP

Každý zaměstnavatel má povinnost vést dokumentaci BOZP. Dokumentace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci by měla obsahovat např. posuzování pracovních rizik a také postupy, které povedou k jejich odstranění či minimalizaci. Dokumentace BOZP musí také obsahovat organizační směrnice při řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. V dokumentaci by měly být uvedeny firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP. Zapomenout nesmíme na směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Dále BOZP obsahuje směrnice po práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci.

Zaměstnavatel je dále povinen proškolit své zaměstnance v oblasti požární ochrany. V dokumentaci požární ochrany najdeme např. začlenění činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí. Požární ochrana se dále zabývá organizačními směrnicemi k zabezpečení požární ochrany. Nutností jsou dále požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární kniha atd.

Dokumentace BOZP – kniha úrazů

Součástí dokumentace bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je také kniha úrazů. Povinností každého zaměstnance je hlásit svému nadřízenému pracovní úraz. Zaměstnanec je povinen také spolupracovat při objasnění příčin pracovního úrazu. Zaměstnanec musí také oznámit pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a dále musí spolupracovat při vyšetřování příčin pracovního úrazu. Každé pracoviště musí vést knihu úrazů. Do této knihy jsou např. zaznamenávány všechny úrazy, ke kterým došlo na pracovišti. Vedení knihy úrazů má na starosti buď zaměstnavatel nebo osoba, která jim byla pověřena. Kniha úrazů může být vedena v elektronické podobě, mnoho pracovišť vede knihu úrazů také v podobě listinné. V knize úrazů musí být uvedeno jméno zaměstnance, datum a hodina úrazu. Dále zde musí být uvedena činnost, při níž došlo k zdravotnímu úrazu, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal a podpis. Zákon zpracovává postup při pracovním úrazu a zaměstnanec i zaměstnavatel je povinen řídit se tímto zákonem.

Školení BOZP a dokumentaci BOZP vyžaduje stát. Oblastní inspektorát práce má na starosti kontrolu dodržování všech pravidel. Oblastní inspektorát práce může kontrolovat vedení dokumentace BOZP a PO atd.

Co obsahuje dokumentace BOZP

Při kontrole oblastního inspektorátu práce je zaměstnanec povinen předložit dokumentaci BOZP a PO. Předloženy musí být např. všechny podklady o školeních, závěrečných testech, obsahu školení BOZP a další.

Shrňme si, co vše musí obsahovat dokumentace BOZP.

  • Osnovy školení
  • Podklady pro školení
  • Všechna témata školení BOZP a PO
  • Prezenční listinu s názvem školení, jméno a podpis školitele, datum školení, ověření znalostí.
  • Závěrečné testy ze školení BOZP
  • Kniha úrazů

Jaké povinnosti má zaměstnavatel

Dle zákona je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, která by mohla ohrozit zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatel musí zjistit, jaké jsou příčiny těchto rizik a snažit se o jejich odstranění či minimalizaci. V některých případech je odstranění rizik nemožné a tak se musí přijmout opatření k tomu, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Povinností zaměstnavatele je zaměstnancům poskytovat ochranné prostředky, vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťovat příčiny ohrožení zdraví a odstraňovat je.

Externí firma a BOZP

Celá problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejně jako požární ochrana je velmi obsáhlá, komplikovaná a vyžaduje znalost současných zákonů. Zaměstnavatelem může být určen jeden pracovník, který má na starosti BOZP a PO. Co se týká větších firem, může se zaměstnavatel rozhodnout pro spolupráci s externí firmou, která zajistí komplexní profesionální služby v oblasti bezpečnosti práce ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Profesionální firma pak zajistí školení BOZP a PO (vstupní i periodická), vedení dokumentace BOZP, knihu úrazů atd. Spolupráce s externí firmou ohledně BOZP ušetří čas a také starosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6714 (magazinrecenze.cz#188)