BOZP

Jste úspěšný podnikatel a vlastníte rozvíjející se firmu? Aby Vaši snahu nemohlo nic zhatit, je kromě samotného podnikání důležité nezanedbat také povinnosti z hlediska Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Institut Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkráceně BOZP, je představován především řadou preventivních opatření, která slouží ke zvýšení bezpečnosti osob vyskytujících se na pracovišti s vědomím zaměstnavatele.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Ostrava, Opava

Mezi tato opatření náleží například pravidelné revize strojů a zařízení, poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a návodů na jejich používání, údržbu a čištění, vypracovávání směrnic práce a pracovních postupů, rozčlenění prací do kategorií, poučení o skladování nebezpečných látek a manipulaci s nimi, dodržování povinných přestávek zaměstnanců a také dodržování povinných minimálních časů pro odpočinek zaměstnanců mezi jednotlivými směnami, vytvoření havarijních a rizikových plánů, označení únikových cest, označení míst pro hlášení požáru, umístění hasících přístrojů atd.

Součástí BOZP jsou kromě praktických opatření také školení zaměstnanců a vedení příslušné dokumentace.

BOZP školení zaměstnanců Ostrava, Opava

Nezanedbávat žádné z preventivních zákonem uložených opatření je velice důležité jak z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, tak kvůli riziku možných pokut z inspektorátu práce. Avšak veškerá preventivní bezpečnostní opatření by se mohla minout účinkem, kdyby jim zaměstnanci nerozuměli, anebo je brali na lehkou váhu, či je zcela ignorovali.

Školení BOZP se provádí hned první den v práci ještě před začátkem výkonu práce. Přesto se školení provádí v pracovní době a zaměstnanci za něj náleží plat. První den v práci se provádí vstupní školení nového zaměstnance a poté dle potřeby následují periodická školení zaměstnanců. Ta je vhodné provést vždy po určité době anebo například při přeřazení zaměstnance na jiné pracoviště, při pořízení nových technologií na pracoviště, při změně zákonů souvisejících s typem práce, kterou zaměstnanec vykonává anebo z jiných opodstatněných důvodů.

Po absolvování školení zaměstnanci skládají písemný, ústní nebo praktický test. Pokud je výsledek testu úspěšný, zaměstnanec může pokračovat ve své práci. Pakliže zaměstnanec v testu neuspěje, musí si jej zopakovat. Bez absolvování školení a úspěšně složeného testu nemůže zaměstnanec vykonávat žádnou práci!

BOZP dokumentace

Veškeré úkony a provedená opatření ohledně BOZP včetně provedeného školení je třeba písemně zdokumentovat a uchovávat pro případné pozdější potřeby. Dokumentace BOZP slouží jak pro potřeby podniku, tak musí být připravena pro kontroly z Oblastního inspektorátu práce.

Pro kompletní audit v oblasti BOZP

Nejste si jisti, zda ve svém podniku splňujete všechny náležitosti ohledně BOZP? Potřebujete provést školení BOZP, anebo pomoci s vedením dokumentace BOZP? Chcete v podniku provést kompletní audit BOZP, díky čemuž si budete moci být jisti, že máte vše v naprostém pořádku? Pak kontaktujte profesionály v oblasti BOZP.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6696 (magazinrecenze.cz#173)


Přidat komentář