BOZP Brno

BOZP je zkratka, pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pod tímto označením najdete pravidla a nařízení, která mají zajistit, aby všechny pracovní činnosti probíhali bezpečně. Dodržování zákonů o BOZP je povinné.

BOZP, tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci, patří mezi vědní obory, zabývající se zajišťováním bezpečných podmínek při práci a jejich dodržováním. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí dodržovat každý, kdo se účastní pracovního procesu, tedy zaměstnavatelé i zaměstnanci. To zda je bezpečnost a ochrana zdraví při práci správně zavedena, nastavena a dodržována je kontrolováno státními kontrolními úřady, které zjištěné nedostatky citelně pokutují.

Co přesně je BOZP?

Přesná definice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vlastně neexistuje. To proto, že rozsah zákonů zahrnující BOZP je velmi široký a navíc ne přesně definující. Tvoří ho celá řada problematik, souvisejících s různými pracovními odvětvími a činnostmi. Každá z těchto činností má jiná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Společné je pouze jedno. A to povinnost dodržování daných zásad, souvisejících s určitou pracovní činností a přesné vedení Dokumentace BOZP a také povinnost školení.

BOZP pro firmy i OSVČ Brno

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí dodržovat zaměstnavatel i zaměstnanec. Každý má samozřejmě rozdílnou odpovědnost. Je třeba si však uvědomit, že zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí dodržovat i ti, kteří pracují, či podnikají sami za sebe, a nemají žádné zaměstnance. To znamená OSVČ, různí živnostníci, svobodná povolání, zkrátka každý, kdo pracuje, ať již sám nebo se zaměstnanci, ve firmě, nebo třeba doma.

Zákon a související předpisy BOZP Brno

Předpisy BOZP definuje celá řada zákonů, pravidel a novelizací. Definuje je zejména § 349 odst. 1 zákoníku práce. Jde zhruba o osmdesát právních předpisů, stovky právních norem a další stovky předpisů, které tyto normy upřesňují. A to není zdaleka všechno. Každoročně vychází řada novelizací, vyhlášek a úprav, které je třeba uvést do praxe. Právě na ty se totiž zaměřují státní kontrolní orgány.

Jak zavést BOZP?

Na zavedení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí každý, kdo chce podnikat, nebo provozovat nějakou pracovní výdělečnou činnost, myslet již v okamžiku, kdy sestavuje podnikatelský plán. Tedy před samotným spuštěním pracovních činností. Musí si nechat** udělat prověrku BOZP**. Ten, kdo již úspěšně pracuje, si však nemusí být jistý, zda bezpečnost a ochrana zdraví při práci je správně nastavena a odpovídá zákonům a vyhláškám o BOZP. V tomto případě je nutné provést audit a na základě zprávy vypracovat nový projekt a bezpečnost a ochranu zdraví při práci nově zavést či upravit. Obecně platí, že čím složitější a náročnější jsou prováděné pracovní činnosti, tím náročnější a důslednější musí být zavedená bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Od projektu a auditu se odvíjí praktické zajištění BOZP, ať již pracoviště, dokumentace, školení zaměstnavatele či zaměstnanců, praktické nácviky a mnohé další. Je toho opravdu hodně, co zákon o BOZP nařizuje a vyžaduje. Přesto je pro každého, koho se týká, velmi důležité mít vše v pořádku. Státní inspekční kontroly jsou totiž velmi přísné, a každé opomenutí hodnotí vysokými sankcemi.

Vybavení pracoviště ochrannými pomůckami BOZP

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné vybavit pracoviště odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami. Ty mají za úkol zajistit ochranu zdraví a života zaměstnanců. Nebo v případě jednoho pracovníka, podnikatele či živnostníka. Každá pracovní činnost potřebuje určitý typ bezpečnostních pomůcek. Jejich základní seznam najdete v zákoně v doporučovaných metodách ochrany zdraví. Zajistit potřebné ochranné pracovní pomůcky bývá někdy tvrdý oříšek. Proto je většinou výhodnější svěřit toto dodavatelské firmě. Ta má již své dodavatele a tudíž je schopna ve velmi krátké době zajistit vybavení podle potřeb firmy a navíc za velmi příjemné ceny.

Instalace bezpečnostních tabulek

To je něco, na co se často zapomíná, anebo je instalace provedena jen s malou odborností a tak některé tabulky jednoduše chybí, nebo jsou na nesprávných místech. Bezpečnostní tabulky BOZP mají za úkol informovat zaměstnance o možných nebezpečích, o tom, jak se správně chovat. Vyznačují únikové cesty pro případ nebezpečí. A označují nebezpečná místa, přístroje a další. Bezpečnostní tabulky je opět vhodné objednat u dodavatelské firmy. Ta je může nejen dodat, ale i nainstalovat na správná místa.

Revizní kontroly technických zařízení firmy

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří i provádění pravidelných kontrol a revizí přístrojů a pracovních a technických zařízení. Termíny a obsah revizních kontrol udává zákon. Není možné, aby toto prováděla neodborná osoba. I zde je tedy vhodné zajistit provádění všech kontrol dodavatelsky. Velkou výhodou je sjednání trvalé smlouvy. Na jejím základě dodavatelská firma zajistí veškeré potřebné kontroly a revize v řádných termínech a majitel firmy se tak již o to nemusí starat. Při inspekční kontrole má jistotu, že vše je tak, jak má být.

Vedení dokumentace BOZP

Vedení dokumentace BOZP začíná v okamžiku zřizování podnikatelské činnosti. Dokumentace musí být zpracována podle zákona s ohledem na provozované pracovní činnosti. Dokumentace může být součástí kolektivní smlouvy a vnitřních předpisů firmy. Obsah dokumentace se pak vytváří podle základních požadavků zákona a vyhodnocení všech požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví a práce v daném oboru podnikání. Součástí dokumentace musí být zápisy o kontrolách, revizích i školeních. Vedení dokumentace je dosti složité. Může ji však vést v rámci smlouvy dodavatelská firma.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6704 (magazinrecenze.cz#191)