Vstupní školení zaměstnanců BOZP Ostrava

Budete nabírat nové zaměstnance? Při nástupu na nové pracovní místo musí být zaměstnanec dle zákona seznámen s bezpečností a ochranou zdraví při práci. K tomuto účelu slouží vstupní školení BOZP.

Vstupní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP) čeká každého nového zaměstnance a nezáleží přitom, zda jde o práci na hlavní nebo částečný úvazek, případně na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Školení je povinné i kdyby se jednalo o brigádníka, který bude pracovat byť jen jeden den.

Vstupní školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vstupní školení BOZP je neodmyslitelnou součástí prvního dne v nové práci. Bez absolvování vstupního školení a úspěšného složení následného testu nemůže být zaměstnanec pověřen výkonem žádné práce. Vstupní školení BOZP probíhá v pracovní době a zaměstnanci za něj náleží stejný plat jako za výkon práce.

Teoretické i praktické vstupní školení BOZP

Vstupní školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je rozděleno na dvě části, z nichž první se nese v teoretické rovině, zatímco druhá probíhá přímo na pracovišti, anebo v případě, že se jedná o zaměstnance, který bude pracovat v terénu, pak může praktické školení proběhnout ve školícím středisku anebo na vhodně zvoleném místě v terénu. U některých typů pracovních pozic nebo v malých podnicích lze oba typy vstupního školení sloučit do jednoho.

Vstupní školení BOZP – obecné školení

Obecné vstupní školení představuje teoretickou část. Při obecném vstupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnanec seznámen především s právy a povinnostmi zaměstnance vyplývajícími z pracovní smlouvy, s právy a povinnostmi zaměstnance při vytváření bezpečného pracovního prostředí na pracovišti a s povinnostmi zaměstnavatele.

Dále je zaměstnanec seznamován se zařazením pracovních činností vykonávaných zaměstnanci do kategorií (tzv. kategorizace práce), s možnými riziky a ohroženími, kterým je zaměstnanec vystaven při výkonu práce a s opatřeními zvolenými na ochranu před působením těchto rizik a ohrožení, se zásadami bezpečného chování a jednáni na pracovišti, se zásadami prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a zásadami bezpečné manipulace s břemeny, s pracovními podmínkami vytvořenými pro vyhrazené skupiny zaměstnanců (ženy, mladiství, osoby ZTP), s poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům (OOPP), se zákazem vykonávaní pracovních činností, ke kterým nemá zaměstnanec příslušná osvědčení nebo oprávnění (např. obsluha strojů, opravy elektrických zařízení, svařování apod.), jak zajistit první pomoc v případě pracovního úrazu atd.

Vstupní školení BOZP – školení na pracovišti

Bezprostředně po obecném vstupním školení, které se nese spíše v teoretické rovině, zaměstnance čeká praktické vstupní školení na pracovišti. Obsah obecného školení a školení na pracovišti se prolíná a v určitých bodech je shodný, což je ovšem záměr. Díky tomu si zaměstnanec nově nabyté poznatky zopakuje a dokáže je snáze aplikovat v praxi na pracovišti.

Školení BOZP - Ostrava, Opava, Olomouc, Zlín

Pokud si nejste jisti, jak školení BOZP vést, co vše je důležité probrat a zmínit, nechejte profesionály, aby školení kompletně zorganizovali a vedli za Vás. Více informací na www. energom.cz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6680 (magazinrecenze.cz#168)


Diskuze a zkušenosti

Lucie Kašparová | 13.09.2016 23:45
Dobrý den, chci společnosti Energom poděkovat, díky nim jsem ušetřila desetitisíce. Před létem jsme dělali nábor nových brigádníku, netušila jsem však, že i je musíme nechat proškolit v oblasti bozp. Na začátku prázdnin mě kontaktovat asistentka společnosti Energom kvůli informativní schůzky. A jelikož byla bezplatná, souhlasila jsem. Specialistka, která nás navštívila byla skvělá, dozvěděli jsem se pro nás úplně nové informace, a mimo jiné to, že vstupní školení je zapotřebí i u brigádníků. Ihned jsem je nechala proškolit, a jakoby to věděli, následující týden se mi nahlásila kontrola z oip, na které mě specialistka z Energomu rovněž zastoupila. Tímto Vám moc děkuju a všem můžu jen doporučit. Profesionální přístup a služby jsou opravdu na míru.

Barbora Konečná | 02.06.2017 05:27
Se společnosti Energom Projekty jsem velice spokojena a mohu jí také jen doporučit! Široká nabídka služeb, kvalitní zpracování a především velmi rychle jednání a příjemné vystupování.


Přidat komentář