Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Pokud má být podnikatel úspěšným, musí se zaměřit především na řízení firmy. Ostatní věci jako je papírování a dohlížení na plnění předpisů by měl mít na starost někdo jiný. Svěřte záležitosti ohledně BOZP a PO profesionálům. Vyplatí se to!

Jak zajistit, že včas a bezchybně splníte veškeré požadavky ohledně BOZP a PO? Povolejte profesionály!

Nejenže díky tomu budete mít zajištěno bezchybné a včasné plnění svých povinností v oblasti BOZP a PO, ale ještě k tomu ušetříte množství času, který pak budete moci věnovat řízení a rozvoji své firmy, anebo zaslouženému odpočinku. Vsadit na služby profesionálů se prostě vyplatí.

BOZP a PO

Pod zkratkami BOZP a PO se skrývají označení "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana" – tyto instituty mají za úkol maximálně zvýšit bezpečnost na pracovišti a zavádět preventivní opatření.

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Provádět kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti by se mohlo minout účinkem, pokud by s nimi nebyli obeznámení zaměstnanci, nebo pokud by jim nerozuměli. Proto zákon ukládá provádět vstupní školení BOZP a PO zaměstnance a následně pravidelná školení, která jsou vždy zakončena testem znalostí zaměstnance.

Na základě výsledku testu, zaměstnanec testem buď prošel, anebo si bude muset školení a test zopakovat, dokud nebudou jeho znalosti ohledně BOZP a PO na požadované úrovni.

Dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany

O všech krocích, opatřeních, školeních, revizích apod. provedených v oblasti BOZP a PO je nutno vést přehlednou, podrobnou a obsahově i formálně správnou dokumentaci, díky čemuž bude možné kdykoliv zpětně cokoliv dohledat nebo provést kontroly.

Vedení dokumentace BOZP a PO je ze zákona povinné a dokumentace musí být přístupna k nahlédnutí také státním kontrolním orgánům.

Pravidelné revize elektrických přístrojů

Všechny elektrické přístroje v podniku musejí být pravidelně kontrolovány revizním technikem. Překvapivě se tato povinnost týká veškerých elektrických přístrojů na pracovišti a tedy i těch, které nejsou využívány k pracovním činnostem. Kromě strojů tak musejí být kontrolovány třeba rádia anebo rychlovarné konvice či mikrovlnné trouby umístěné v kuchyňce pro zaměstnance apod. Stejná povinnost platí i pro výpočetní techniku v kancelářích aj.

Jak často musejí být pravidelné revize prováděny? Intervaly mezi jednotlivými revizemi se liší podle toho, v jakém prostředí je elektrické zařízení umístěno. V normálním prostředí platí interval pěti let, zatímco ve vlhkém a mokrém nebo extrémním prostředí jsou intervaly kratší.

O provedené revizi vydá technik revizní zprávu a to i v případě, že byla zjištěna závada. Tu je nutné neprodleně odstranit. Poté přijde revizní technik znovu a když dopadne kontrola dobře, vydává se nová revizní zpráva, tentokráte platná až do příští revize.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6679 (magazinrecenze.cz#167)


Diskuze a zkušenosti

Drochob - Kunín | 11.03.2015 13:57
Re: Energom Projekty, a.s. - recenze Společnost disponuje odborně vzdělanými zaměstnanci, k náhledu jsem obdržel všechna osvědčení jednoho z techniků a nestačil jsem se divit. Jsem rád, že s touto firmou spolupracuji. Drochob